Thig Gam Theagasg!
Tha ar iomairt sanasachd airson tidsearan a thrusadh a-nise BEÒ! Bheiribh sùil orra an seo.

Siuthad Gabh an Cothrom agus Thig a Theagasg!

’S e sgeulachd shònraichte agus soirbheachail a th’ann am foghlam Gàidhlig agus tha cothrom agadsa a bhith aig cridhe an ath earrann den sgeul.

Air an làrach seo gheibh thu fiosrachadh sònraichte agus mionaideach mu na cùrsaichean agus taic-airgid a tha ri fhaighinn, agus cothroman obrach a tha rin lìonadh.

Ma tha thu an sàs ann am foghlam an-dràsta, a’ beachdachadh a bhith nad thidsear no a’ teagasg mar-thà, tha pailteas chothroman ann am foghlam Gàidhlig. 

Siuthad Gabh an Cothrom agus Thig a Theagasg!

 

Cothroman Obrach

Dreuchdan-taic

Neach-cluiche le Gàidhlig – The Toy Cupboard

Tha The Toy Cupboard san Òban a’ sireadh neach-cluiche le Gàidhlig airson seiseanan cluiche Gàidhlig eagrachadh agus a libhrigeadh .  ‘S e dreuchd 4 uairean san t-seachdain a tha seo – uairean àbhaisteach 9.30 - 12.15.  Airson tuilleadh fiosrachaidh cuirear fios gu Sally Weaser air 07500969595 no .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Sgoil-àraich

Bun-Sgoil

Neach teagaisg tro mheadhan na Gàidhlig – Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu (2 dhreuchd)

Tha Comhairle Bhaile Ghlaschu a’ sireadh dithis luchd-teagaisg Bun-sgoile airson Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh.  Ceann-là: 27 An Giblean 2014


Neach teagaisg Bun-Sgoile – Bun-sgoil Achadh na Creige (An t-Òban)

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a’ sireadh Neach teagaisg Bun-Sgoile ann am Bun-sgoil Achadh na Creige anns An Òban.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh.  Ceann-là: 25 An Giblean 2014


Neach teagaisg Bun-Sgoile – Bun-sgoil Achadh na Creige (An t-Òban)

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a’ sireadh Neach teagaisg Bun-Sgoile airson ceòl a theagasg sa chiad dol a-mach ann am Bun-sgoil Achadh na Creige anns An Òban.  ’S e dreuchd pàirt-ùine a tha seo – 21 uair san t-seachdain.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh.  Ceann-là: 25 An Giblean 2014


Neach-teagaisg Eadar-Amail – Bun-Sgoil Onthank (Cille Mhearnaig)

Tha Comhairle Inbhir Àir an Ear a’ sireadh neach-teagaisg Eadar-Amail Bun-sgoile airson Bun-Sgoil Onthank ann an Cille Mhearnaig.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh. Ceann-là: 30 An Dùbhlachd 2014.


Luchd-teagaisg Eadar-amail – Comhairle na Gàidhealtachd

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a’ sireadh luchd-teagaisg a tha fileanta ann an Gàidhlig agus aig a bhiodh ùidh ann a bhith ag obair gu h-eadar-amail ann an sgoiltean na sgìre.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh.


Neach-teagaisg Sealach –Bun-sgoil Bhruaich na Muilne (Inbhir Narainn)

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a’ sireadh Neach-teagaisg Sealach airson Bun-sgoil Bhruaich na Muilne ann an Inbhir Narainn.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh.


Neach-teagaisg tro mheadhan na Gàidhlig – Sgoil Thiriodh

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a’ sireadh Neach-teagaisg tro mheadhan na Gàidhlig airson Sgoil Thiriodh.  Bu chòir do dhuine sam bith aig a bheil ùidh san dreuchd seo fios a chuir gu Dòmhnall MacLeòid, Oifigear Foghlaim – Gàidhlig sa chomhairle air 01631569192 no tro phost-dealain: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Luchd-teagaisg Eadar-amail tro Mheadhan na Gàidhlig - Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Tha Comhairle Bhaile Ghlaschu a’ sireadh luchd-teagaisg a bhiodh ri fhaotainn airson obair eadar-amail aig Bun-sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Feumar a bhith fileanta agus litearra sa Ghàidhlig airson nan dreuchdan seo. Airson tuilleadh fiosrachaidh cur fios gu ceannard na sgoile an Dr Donalda NicComb air 0141 276 8500. Mus tèid dreuchd a dhearbhadh nithear làn-sgrùdaidh a-thaobh clàran-eu-coireach tro Disclosure Scotland.


Àrd-Sgoil

Neach teagaisg Nua-eòlais – Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Tha Comhairle Bhaile Ghlaschu a’ sireadh neach-teagaisg Nua-eòlais airson Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh.  Ceann-là: 27 An Giblean 2014


Neach teagaisg Eachraidh – Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Tha Comhairle Bhaile Ghlaschu a’ sireadh neach-teagaisg Eachdraidh airson Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh.  Ceann-là: 27 An Giblean 2014


Neach-teagaisg Gàidhlig Eadar-Amail – Acadamaidh Grange (Cille Mhearnaig)

Tha Comhairle Inbhir Àir an Ear a’ sireadh neach-teagaisg Eadar-Amail airson Acadamaidh Grange ann an Cille Mhearnaig.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh. Ceann-là: 30 An Dùbhlachd 2014.


Luchd-teagaisg Eadar-amail – Comhairle na Gàidhealtachd

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a’ sireadh luchd-teagaisg a tha fileanta ann an Gàidhlig agus aig a bhiodh ùidh ann a bhith ag obair gu h-eadar-amail ann an sgoiltean na sgìre.  Cliog an seo airson tuilleadh fiosrachaidh.